. مباحث اعتقادی اخلاقی,پرسش های اعتقادی ,سوال و پاسخ اخلاقی