. منظور از علمی که بر مسلمانان واجب است، چه علمی است؟ علوم حوزوی؟