. چه راهی برای دیدن اموات و مردگان در خواب وجود دارد؟