. خدا/خداکجاست؟.چرا خدا را نمی بینیم؟.چرا خدا نیست؟.پس خدا کجاست؟