. چرا زندگی اجبار است؟ شاید كسي دوست نداشته باشد زندگي كند؟