. منظور از سرعت و سبقت به سوی کارهای خیر و آمرزش پروردگار در آیات قرآن چیست؟ اولویت دادن به آنها از می