. چگونه عمر طولانی و جاودانی حضرت خضر(ع) ، با آیات قرآن درباره مرگ سازگاراست ؟