. چرا انسان نمی‌تواند نعمت حیات را از خود سلب کند؟