. وقتی خدا به دعای ما توجه نمیکنه، چه فایده ای داره او را صدا بزنیم؟