. آیا خدا آن قدر مهربان نیست که ما را به خاطر چند گناه به جهنم نبرد؟