. بخاطر مشکلات مالی دوستانم تحویلم نمیگیرند مشکل چیست؟