. نامزدم رو خیلی دوست دارم ولی نمیتونم رفتارای بچگونشو تحمل کنم!!!