. شوهرم خوبه اما همین ساده بودنش همیشه برام درد ساز میشه!