. من محبت فرد دیگری را جایگزین محبت همسرم کردم ,چه کنم ؟