. آیا حوادث تلخ یا شیرین که در زندگی پیش می آید، به اراده و خواست خداست؟