. تولد و به دنیا آمدن انسان های معلول یا ناقص الخلقه چطور با عدل خدا سازگار می باشد؟