. انتخاب درست از روی تقلید بهتر است یا انتخاب غلطی که ناشی از تحقیق است؟