. روزی که نخستین رحمت الهی از آسمان به زمین نازل شد