. علت پیاده روی اريعین چيست؟ ایا این عمل افراط نیست؟