. «من اگر بخواهم می‌توانم با همین پایم بر سینه معاویه که در شام است زده و او را از تختش سرنگون سازم»! آیا این سخن منتسب به امام علی(ع) مستند است؟!