. سلفی‌های تندرو به چه دلیل خود را مسلمان می‌دانند؟