. زبان حضرت آدم چه بوده؟ چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کردن؟!