. اسلام در مورد خوار کردن افراد با استفاده از توهین به پدر و مادرشان چه نظری دارد؟!