. ضرورت وجود امامان چیست؟ آیا 124000 پیامبر برای راهنمایی ما کافی نبودند که خداوند 12 امام دیگر را برای ارشاد ما فرستاد؟