. حرمت زودتر از کعبه مرا حاجی کرد ... حج ما آخر ذی القعده به پا برخیزد