. من الغریب به آنها رسید نامه عشق / مدافعان حرم منتخب شهید شدند