. کسانی که مستجاب الدعوه هستند چگونه به این مقام رسیده‌اند؟