. کلیپ تصویری | ابتذال در روز بوشهر و هتک حرمت ایام فاطمیه