. گناهی که زندگی را تیره و تار می‌کند و مانع استجابت دعا می‌شود !!!