. «موسی به دین خود، عیسی به دین خود!» آیا این ضرب المثل معروف با آموزه‌های اسلامی منافات دارد؟!