. در خانواده ای مملو از مشکلات زندگی می کنم. چطور امید به آینده و پیشرفت داشته باشم؟