. چرا دنیا رو به صعود است و بشریت رو به تنزل می باشد؟!