. با توجه به نهی حضرت علی (ع) چرا مردم به دنبال ماشین رهبر می دوند؟