. فطریه بر چه افرادی واجب می‌شود؟/ کدام روزه‌ها قضا و کفاره دارند؟