. غدیر برای حضرت امیر(علیه السلام) ارزش ندارد؛ آنکه ارزش دارد خود حضرت است...