. روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) و زیارت از دور و نزدیک