. اگر خدا به همه چیز عالم است، چرا انسان ها را آزمایش می کند؟!