. چرا خدا به خاطر خوردن یک سیب ناقابل همه ما را از بهشت اخراج کرد؟