. آیا در مصایب اهل بیت(ع) در زمان خودشان کسی شعری سروده؟