. گفتم ❤حسین❤ و میل پریدن شروع شد / در سینه ام،دوباره، تپیدن شروع شد