. چرا برده داری (خرید و فروش انسان) در اسلام و قران مشروع است؟