. پدیده پیاده روی اربعین انسان ساز و تاریخ ساز است.