. با توجه به اينكه فاطمه زهرا(س ) مصداق بارز كوثر است، مراد از اينكه حض