. داشتن کوچکترین کینه نسبت به مومنان چه عقوبتی دارد؟