. دانلود سی و سومین همایش روایت عهد با موضوع “شاخ شیطان”