. من که دارم ادعای (بچه) شیعگی ، پاسخی دارم به جز شرمندگی؟!