. شـــــعر/در وصف مولایـم علی اکبـــــــــــــــــــــر علیــــــــــــه السلام