. توصیه هایی از مرحوم آیت الله كشمیری (ره) برای بهره مندی هرچه بیشتر از ضیافت الله