. من از مرگ می ترسم و یاد اون آزارم میده. چگونه با این ترس کنار بیایم؟