. خداوند به دلیل وجود فردی سخن‌چین در قوم موسی(ع)، باران را از آنان قطع کرده بود، اما با این وجود، او را معرفی نکرد؛ زیرا معرفی او را نیز نوعی سخ